跳过菜单

Grammar

动名词

被动分词 形成,等于从 -n- 或者 -t- 的形式,用后缀
zlepš-it → zlepšen → zlepšen-í
mýt → myt → myt-í
čístčten → čten-í

大部分动词可以转换为动名词。

有以下后缀:

  • -ání: čekání, přání, poznání - 由动词词尾 -at/-át 形成。
  • -ování: telefonování, opakování - 由动词词尾 -ovat 形成。
  • -ení: zvětšení, mluvení, čtení, vysvětlení - 由动词词尾 -et, -it,由类似于 nést 的动词形成。
  • 动词词尾 -ět 具有后缀 -ěnívyprávění
    但是:
    platit – placení, chodit – chození, myslet – myšlení, jezdit – ježdění, zpozdit – zpoždění
  • -tí: pití, mytí, použití - 由类似于 pít 的动词形成,由动词词尾 -nu/-nout 形成。

动名词和动词一样可以区分动词的体:
kupování – koupení
čtení – přečtení

动名词没有 se/sioblékat se – oblékání
注意: učení – učení se

动名词也可以由没有被动式的动词形成,例如: bolení, stání, sezení, ježdění, spaní.

动名词是中性名词,其词形变化符合 náměstí 这个范例。

动名词之后有介词(随原来动词的介词用法)或者有简单的属格:
Čekání na jaro je velmi dlouhé.
Zlepšení zdravotního stavu pacienta bylo překvapivé.

往上